Tomboka

Algemene Voorwaarden

In afwezigheid van bijzondere voorwaarden voortvloeiende uit de briefwisseling van de partijen, worden onderstaande algemene voorwaarden voor leveringen en werkopdrachten, op of in bijlage van briefhoofden, offertes, facturen of andere om het even welke documenten gedrukt, als geschreven aanzien en moeten beschouwd worden als in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst genomen hebben.

1. Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

2. De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herzieningen onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering als gevolg van algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enzovoort, kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden.

Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten en te verwerken gegevens en materialen, evenals bij het terugzenden van eventuele verbeterde proeven in gebreke is gebleven. Deze vertraging vanwege de opdrachtgever kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van machines en materieel.

De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten en te verwerken gegevens en materialen volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

5. Om geldig te zijn, moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op de levering volgen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht wordt ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel.

6. Bij niet conforme levering als gevolg van vergissingen, slechte afwerking enz., is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.

7. De levering ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

8. Een voorschot, gelijk aan één derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden. Eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van de order tot afwerking vereffend worden. De facturen zijn contant betaalbaar ter woonplaats van de leverancier. Bij niet-betaling op de factuurdatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen op het nog verschuldigde bedrag ten bedrage van 12%.

Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van een aangetekend schrijven zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 50. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties, brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede.

Niet-betaling op de vastgestelde datum legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 8%.

9. Overeenkomsten tot dienstverlening door Leverancier houden impliciet de aanvaarding in van de Overeenkomst tot Gegevensverwerking conform de Europese GDPR wetgeving. Alle betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

Copyright 2019 Tomboka bv

U blijft altijd op de hoogte.

Laat uw e-mailadres achter en ontdek als eerste onze nieuwste beloningsacties.